1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Brans transport. Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de opdrachtgever de Algemene Voorwaarden.
Naast de Verdragen, Wetten en wettelijke regelingen gelden, met inachtneming van het onderstaande, de navolgende regels ten aanzien van
* nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoer Condities 2002 (AVC) (laatste versie)
* internationaal vervoer over de weg: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over de
   weg (CMR) (laatste versie)

 

2. OFFERTES

a.       Alle door ons verstrekte prijzen en condities worden door ons uitsluitend schriftelijk of per fax geoffreerd en gelden 14 dagen na offertedatum. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden ons pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

b.      Wij hebben het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die wij normaliter aan onze opdrachtgevers in rekening brengen.

 

3. PRIJZEN

a.       Al onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

b.      Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

c.       Per offerte door ons opgegeven en door opdrachtgever geaccepteerde prijzen zijn bindend, onder voorbehoud van art. 2b, 3d en 3e.

d.      Prijsverhogingen zijn slechts mogelijk indien omstandigheden waaronder deze zijn vastgesteld zich wijzigen. Voor algemene periodieke prijsverhogingen richten wij ons op de adviezen dienaangaande van NOB Wegtransport en/of NEA. Eventuele van overheidswege of door genoemde organisaties goedgekeurde speciale toeslagen zoals brandstof- en risicotoeslag kunnen zonder overleg met opdrachtgever doorberekend worden.

e.       Brans transport is te allen tijde gerechtigd prijsverhogingen door te voeren, mits 14 dagen tevoren kenbaar gemaakt door middel van een algemeen rondschrijven of door herafsluiting van deze overeenkomst met opdrachtgevers.

f.        Kosten van bemonstering, waarmerking, in- en uitklaring en aanvraag van certificaten van echtheid en / of herkomst worden aan opdrachtgever doorbelast.

 

4. BETALING

a.       Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Brans transport aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.

b.      Brans transport kan de opdrachtgever te allen tijde zekerheid vragen dan wel gedeeltelijke betaling vooraf verlangen bij speciale opdrachten.

c.       Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder aanmaning in gebreke en zal na de 30e dag na factuurdatum vertragingsrente verschuldigd zijn op voet van artikel 6:119 BW.

d.      Indien Brans transport een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van hoofdsom en vertragingsrente.

 

5. LEVERTIJDEN

Levertijden zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar zijn niet bindend. Als levertijd wordt gerekend de tijd tussen het ophalen van de goederen bij de opdrachtgever, tot aan de eerste aanbieding aan het adres van geadresseerde.


6. RECHT VAN RETENTIE

a.       Alle goederen, gelden en documenten, de laatste in de ruimste zin van het woord, die Brans transport van opdrachtgever in zijn bezit heeft kunnen tot onderpand dienen voor alle vorderingen ten laste van opdrachtgever. Brans transport is gerechtigd deze onder zich te houden voor rekening van de opdrachtgever, tot de opeisbare vorderingen van Brans transport zijn voldaan.

b.      Indien de vordering(en) niet voldaan wordt kan het onderpand, minimaal 5 dagen na factuurdatum van de 1e vordering en na aangetekend schrijven aan opdrachtgever, verkocht worden. Indien de opbrengst onze vordering plus gemaakte kosten te boven gaat wordt het meerdere betaald aan de opdrachtgever. Bij mindere opbrengst is het restant direct opeisbaar.

 

7. UITVOERING VAN VERVOERSDIENSTEN

a.       Brans transport is vrij in de wijze van uitvoering van de hem opgegeven opdrachten, waaronder begrepen de keuze in route, vervoermiddelen en eventuele uitbesteding aan derden.

b.      Het vervoer van bepaalde goederen kan geweigerd worden, of aanvaard met uitsluiting van enige aansprakelijkheid voor schade.

 

8. UITBESTEDING VAN WERK AAN DERDEN

Brans transport is gemachtigd om een opdracht of gedeelte daarvan door derden uit te laten voeren of als expediteur op te treden. Hiervoor geldt ten opzichte van de opdrachtgever dezelfde verantwoordelijkheid als voor vervoer dat door Brans transport zelf is uitgevoerd.

 

9. ANNULERING

Indien opdrachtgever een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren dan is hij, indien wij dit verzoek inwilligen en zonder dat wij tot enig bewijs zijn gehouden terzake schadevergoeding, een bedrag verschuldigd van 35% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met door ons gemaakte kosten. Indien wij bewijzen dat wij een hogere schade hebben geleden zal opdrachtgever deze hogere schade verschuldigd zijn.

 

10. OVERMACHT

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

 

11. ONTBINDING

Mocht een van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en) per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren of, naar zijn keus, nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten terzake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van hulpmiddelen die voor vervoer nodig zijn zoals pallets, opzetranden, containers, etc.

 
12. TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

Alle uit of in verband met de vervoerovereenkomst voortvloeiende geschillen kunnen worden onderworpen aan arbitrage in overeenstemming met het reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te ’s-Gravenhage, tenzij de overeenkomst beheerst wordt door de CMR.

 

13. DEFENITIES

Onder de navolgende termen wordt verstaan:

Maat / Gewicht   1 M3 = 330 KG

                        1 Laadmeter= 1750 kg Betalend gewicht

                        1 europallet niet stapelbaar 0.4 laadmeter

                        1 blokpallet niet stapelbaar 0.5 laadmeter

 

Genoemde tarieven zijn inclusief laden / lossen.

                        Tot 2,5 laadmeter: 30 minuten

                        Tot 7,5 laadmeter: 60 minuten

                        Tot 13.6 laadmeter: 120 minuten

Extra (wacht-)uren worden aan u doorberekend.